Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.

Βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διήμερες εργασίες του Συνεδρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και όχι στην αναπαραγωγή ρυθμίσεων γενικής εφαρμογής.
 • Ανάγκη χρηματοδότησης μόνο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και όχι αποσπασματικών έργων, σε όλες τις κατηγορίες των έργων διαχείρισης.
 • Η δημιουργία ολοκληρωμένων και επιτυχημένων συστημάτων ανακύκλωσης απαιτεί 10-15 χρόνια συστηματικών προσπαθειών και γίνεται με σταδιακή οικοδόμηση και βελτιώσεις.
 • Όσο επιτυχημένη κι αν είναι η ανακύκλωση, η ύπαρξη υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των υπολειμμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων.
 • Η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτά να έχουν υψηλό αντίτιμο πώλησης.
 • Κρίνεται άμεση η ανάγκη εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμενοποίησης των κανονιστικών διαδικασιών για να γίνει εφικτή η υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδιασμού.
 • Η προσπάθεια για την εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων που θα υιοθετήσει ο κάθε Δήμος ή Ένωση Δήμων θα πρέπει να αποβλέπει στο μικρότερο κόστος από το υφιστάμενο.
 • Οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οχημάτων και εξοπλισμού στην πλειοψηφία των Δήμων αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εισαγωγής της Διαλογής στην Πηγή με πολλαπλά ρεύματα.
 • Η παρούσα προγραμματική περίοδος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η τελευταία ευκαιρία για την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις.
 • Η ΚΕΔΕ προχωρά άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
 • Επικαιροποίηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αφορά το σύνολο των θεμάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα και θα καταλήγει σε συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις.
 • Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία για πρώτη φορά στη χώρα μας ενός Παρατηρητηρίου Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
 • Όλες οι καινοτόμες ιδέες περί της διαχείρισης απορριμμάτων και η λήψη εμπειριών και τεχνογνωσίας διευκολύνουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην εφαρμογή του μοντέλου που απαιτείται, ως συμφερότερο για το Δήμο μας, με ήπιες αναπροσαρμογές αυτού.

Απάντηση