Καλύτερες συνθήκες εργασίας

Strawberry harvest in SpainΟι εποχικά απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα τυγχάνουν καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, βάσει νόμου που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Θα έχουν, για παράδειγμα, κατάλληλο κατάλυμα, ενώ οι ώρες εργασίας τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 48 ώρες την εβδομάδα. Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο τόσο να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση όσο και να αποτρέψουν να γίνεται η προσωρινή διαμονή μόνιμη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι πάνω από 100.000 εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται στην ΕΕ κάθε χρόνο.Οι εν λόγω κανόνες, τους οποίους ενέκριναν οι ευρωβουλευτές με 498 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 68 αποχές, δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους για εποχική απασχόληση. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια διαμονής των εποχικά εργαζομένων – από πέντε έως εννέα μήνες – ανά δωδεκάμηνο. Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα μπορούν να επεκτείνουν το συμβόλαιό τους ή να αλλάζουν εργοδότη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.