Όλες οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα κατάρτισης 15000 νέων 18-24 ετών

Λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, έδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού, 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, είναι εμπροσθοβαρής δράση του ΕΣΠΑ 2007-2013, υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:
• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1992 μέχρι και 31/12/1997.
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΟΑΕΔ).

Όπως εξήγησε η κυρία Αντωνοπούλου το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Λιανικό Εμπόριο
• Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
• Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, από 16/2/2016 έως και 31/3/2016. Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με τον κλάδο που τους ενδιαφέρει, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους σε μια από τις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου μπορούν να αναζητήσουν και περισσότερες πληροφορίες:( www.logistics-eede.gr, www.exagogiko-eede.gr, και http://edu.sepe.gr ).
«Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επανασχεδιάσαμε ώστε το όφελος να πηγαίνει στους ανθρώπους που είναι άνεργοι και δεν έχουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία και όχι στους ενδιάμεσους. Όπως γνωρίζετε μέχρι πρότινος οι ενδιάμεσοι λυμαίνονταν αυτούς τους πόρους», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός εργασίας.

Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1.471 ευρώ, και όχι 799 ευρώ, όπως προβλεπόταν αρχικά. Η αύξηση σε ποσοστό 84% των αποδοχών του καταρτιζόμενου ανέργου προέκυψε διότι αναστράφηκε η αναλογία δαπάνης μεταξύ παρόχων κατάρτισης και ανέργων. Επίσης, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε αμοιβή παρόχου για κάθε τμήμα κατάρτισης 1.050 ευρώ, ενώ με τον νέο σχεδιασμό ο πάροχος για κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ (μείωση 20%).

Η κ. Αντωνοπούλου επισήμανε ακόμη ότι όσα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης κάνουν παραβάσεις των κανόνων που τίθενται από το πρόγραμμα δεν θα μπορούν να συμμετέχουν πλέον σε επόμενα προγράμματα.
«Θα μπαίνουν σε «μαύρη λίστα», είπε, για να τελειώνουμε επιτέλους με αυτή την κατάσταση. Όμως η πλειοψηφία των Κέντρων αυτών θέλει και μπορεί να κάνει τη δουλειά της σωστά, αρκεί το κράτος να έχει ένα θεσμικό πλαίσιο και οι προκηρύξεις να τους λένε με σαφήνεια τι μπορούν να κάνουν και τι απαγορεύεται να κάνουν. Εμείς λοιπόν αυτό το προχωρήσαμε σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και μας κατέθεσαν προτάσεις για το πώς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα», εξήγησε η κυρία Αντωνοπούλου.

Μια από τις άλλες καινοτομίες του προγράμματος είναι η εναλλαγή κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους ανέργους. «Αυτό γίνεται για να δούμε τι έμαθε ο καταρτιζόμενος για να μάθει κάτι παραπάνω στη συνέχεια προκειμένου να του δοθεί η αυτοπεποίθηση αλλά και οι δεξιότητες που του έλλειπαν στην πρώτη φάση. Απώτερος στόχος μας να μπορεί να μεγιστοποιήσει τώρα τις δυνατότητες που θα έχει όταν ο ιδιωτικός τομέας θα βγάζει πλέον ανακοινώσεις προσλήψεων», υπογράμμισε σχετικά η κυρία Αντωνοπούλου.

Επιπλέον καινοτομία του προγράμματος η κατάρτιση των ωφελουμένων με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ και η παράλληλη πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων. Παράλληλα εξήγησε ότι για την επιλογή των 15.000 ωφελούμενων μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και ο χρόνος της ανεργίας τους. Διευκρίνισε δε ότι ο ωφελούμενος σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος (260 ώρες) πρέπει να παραμένει άνεργος ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα τους κόβεται η «κάρτα του ΟΑΕΔ».

Τρία νέα προγράμματα

Τέλος η κ. Αντωνοπούλου αναφέρθηκε και στα προγράμματα που αναμένεται να βγουν το αμέσως προσεχές διάστημα.
Το πρώτο θα αφορά 15.000 ανέργους 50 ετών και πάνω. Η διάρκειά του θα είναι 12 με 24 μήνες και θα υποστηρίζει την πρόσληψη των ωφελούμενων σε νέες θέσεις εργασίας.
Το δεύτερο θα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους από 29 έως 64 ετών που θα αφορά πιστοποίηση και εγγυημένη απασχόληση.

Μέχρι πρότινος, εξήγησε η κ. Αντωνοπούλου, στα αντίστοιχα προγράμματα οι ωφελούμενοι λάμβαναν περίπου 1.600 ευρώ, ενώ τώρα πλέον με την εγγυημένη απασχόληση, η πλειοψηφία τους μπορεί να φθάσει στα 5.500 ευρώ.
Το τρίτο, που θα βγει τον Απρίλιο, θα είναι ουσιαστικά η νέα γενιά της κοινωφελούς εργασίας για 17 Δήμους της χώρας που αποτελούν «θύλακες» ανεργίας. Θα είναι διάρκειας 8 μηνών και θα έχουν το εξής χαρακτηριστικό: Ανάλογα με τις εξελίξεις θα προσαρμόζονται για να έχουν και κάτι άλλο εκτός από την θέση εργασίας του ανέργου. Για παράδειγμα τεχνολογίες πληροφορικής, να έχουν δηλαδή οι συμπολίτες πρόσβαση στην γνώση του πώς να διαχειρίζονται το διαδίκτυο.

«Έρχονται λοιπόν αυτά τα προγράμματα να εξοικειώσουν το πολίτη με το διαδίκτυο και να πάρουν μια πιστοποίηση ECDL ανάλογα με το γνωστικό του επίπεδο», σημείωσε η κ. Αντωνοπούλου.

localit.gr

Απάντηση