Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής

Συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής την Παρασκευή και ώρα 6.30΄ το απόγευμα, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση ή μη της πρότασης του συνδυασμού: «Εμείς η πόλη», σχετικά με τη δυνατότητα αξιολόγησης κατά προτεραιότητα των φακέλων που αφορούν αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
2. Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
3. Ψήφιση ή μη του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής 2015-2019.
4. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Κομοτηνής».
5. Έγκριση διενέργειας εργασίας με τίτλο: «Δαπάνες καθαρισμού οδών, πλατειών, ακτών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων με τη διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισμού».
6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 372/2015 ΑΔΣ.
7. Έγκριση ή μη αλλαγής θέσης οικογενειακού τάφου.
8. Υποβολή της αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
9. Υποβολή της αριθμ. 27/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής.
10. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της αρμοδιότητας περί λήψης αποφάσεων, που αφορούν στις παραχωρήσεις για χρήση έναντι τέλους κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε επιχειρήσεις.
11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κομοτηνής (υπ’ αριθ. 8/2016 ΕΠΖ).
12. Επί αιτήματος τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στο Ο.Τ. 264 στην οδό Ηροδότου Αδ. Α΄ (υπ’ αριθ. 9/2016 ΕΠΖ).
13. Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου – τεμένους στην οδό Γ. Νικολάου στο Ο.Τ. 175 στην Κομοτηνή (υπ’ αριθ. 10/2016 ΕΠΖ).
14. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 (2η φορά).
15. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2015 της δωρεάς εν ζωή του Φ.Πολυζόπουλου.
16. Υποβολή απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2015 του κληροδοτήματος Ν.Πίσσα.
17. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης, διανυκτέρευσης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
18. Έγκριση δαπανών μετακίνησης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής για υπηρεσιακούς λόγους.
19. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α’).
20. Διαγραφή ή μη & επαναβεβαίωση ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα κυρίως, με το άρθρο 174 παρ. 1 του Ν. 3463/06.
21. Διαγραφή ή μη χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα, κυρίως, με το άρθρο 174 παρ. 1 του Ν. 3463/06.
22. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 6.725.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
23. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ και Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής.
24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου».
25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΧΘΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΧΑΝΤΑ».
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ».
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013», προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ.
28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ 2013».
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014», προϋπολογισμού 137.000,00€ με ΦΠΑ.
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 2015», προϋπολογισμού 137.000,00€ με ΦΠΑ.
31. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ».
32. Έγκριση ή μη σύμβασης «Διαδημοτικής συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου Αρριανών για την συνεπίβλεψη των έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2016 του Δήμου Αρριανών με τη διάθεση υπαλλήλων του Δήμου Αρριανών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής.

Απάντηση