Η Ιαπωνία βλέπει Μύκη

Υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς η συνεργασία για την εκπόνηση ερευνητικού έργου και σχετικής μελέτης για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων του Δήμου Μύκης της ορεινής Ξάνθης μεταξύ του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, του ομώνυμου Δήμου και της JTI.

Η JTI χρηματοδοτεί τη μελέτη ενός έργου ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή.

Στόχος του Δήμου είναι, με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, να ενταχθεί το έργο αυτό σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πολύ σύντομα να υλοποιηθεί.

Υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που δίνουν λύση σε πραγματικά προβλήματα, από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση για ουσιαστική συνεργασία. Το ερευνητικό έργο και η σχετική μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2017.

Προγραμματική σύμβαση
Το Δεκέμβριο του 2016 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, της JTI Hellas και του Δήμου Μύκης, με την οποία η JTI Hellas ανέλαβε να υποστηρίξει οικονομικά το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκειμένου να εκπονήσει ερευνητικό έργο με τίτλο «Σχέδιο Αξιοποίησης των Υδατικών Πόρων στο Δήμο Μύκης».
Το έργο συνίσταται στην εκπόνηση μελέτης με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της περιοχής.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης στα τέλη του 2017, ο Δήμος Μύκης θα υποβάλλει αίτημα για χρηματοδότηση μέσω των Περιφερειακών ή Τομεακών Προγραμμάτων, ΣΕΣΣ 2014-2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ή αρμόδιου Υπουργείου.

Ποιος είναι ο Δήμος Μύκης
Ο Δήμος Μύκης είναι ένας αγροτικός Δήμος που βασίζει την τοπική του οικονομία στην γεωργία και την κτηνοτροφία και βρίσκεται σε μια ορεινή και αγροτικά μειονεκτική περιοχή της Θράκης. Για την επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης η οποία αποτελεί βασικό στόχο του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού για την κάλυψη των αναγκών σε άρδευση μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της περιοχής.

Απάντηση