Και εις το πνεύμα το Άγιον…

IMG_3609«….Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν….»

 

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή,  η Εκκλησία μας εορτάζει το  Άγιο Πνεύμα. Το  Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρὸς και του Υἱού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται» μὲ τὸν Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.IMG_3605

Στην Εκκλησία τους που σήμερα γιορτάζει, της Αγίας Τριάδος, προσήλθαν οι κάτοικοι της Μεσούνης στη Ροδόπη, μετά το χθεσινό πανηγυρικό εσπερινό και την αρτοκλασία.

 

 

 

 

 

 

Απάντηση