Tag Archives: Μπατσολάκης

Κομοτηνή: Voucher προ των πυλών

Στην έναρξη υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν στην απασχόληση των ανέργων αναφέρεται ο κ. Μπατσολάκης Γιώργος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Μπατσολάκης». Continue reading

Οι επαγγελματίες γνωρίζουν τα Social Media

Στροφή προς το internet και τα Social Media επιχειρούν οι παραδοσιακοί επαγγελματίες της Ροδόπης. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Μπατσολάκης», κ. Γιώργο Μπατσολάκη δεν είναι λίγοι εκείνοι, επιχειρηματίες ακόμη και μεγάλης ηλικίας, που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με τα Social Media. Continue reading

Ροδόπη: Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

IMG_3226 (1)Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

H έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.

IMG_3215Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Γιώργος Μπατσολάκης» στην Κομοτηνή, στην οδό Δημοκρίτου (στις εγκαταστάσεις του “Learn it”) είναι κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Η κάμερα των “Daily-Stories” επισκέφτηκε το χώρο και κατέγραψε τις προσπάθειες των υπευθύνων.

 

 

 

 

Κομοτηνή:VOUCHER 29-64

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.AAAMPATSOLAKIS

Έναρξη αιτήσεων 10/10. Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Δια βίου μάθησης του Γιώργου Μπατσολάκη για την συμπλήρωση του φακέλου!

Περιλαμβάνει
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
Επίδομα 1600€

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:
κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/.1950 έως και 31/.12./1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου
Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01./01/.1950 έως και 31/.12/.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (και στους τρείς κλάδους επαγγελμάτων)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού
τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων
τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & WORK FLOW
Στελέχη για την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων
Στελέχη Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων